Navigácia

FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Hilary Natoff vyberá akcie metódou zdola nahor. Uprednostňuje spoločnosti, ktoré obchodujú s príťažlivými hodnotami, ale zároveň ponúkajú nadpriemerný rast v pomere k spoločnostiam s podobným zameraním. Zameriava sa na podniky so schopnosťou tvoriť ceny, s unikátnymi výrobkami, s výrazným vývojom, pričom sa tlaku regulačných cien vystavujú len minimálne. Na základe Hilarinho posudku potenciálneho rastu sa určuje výška kapitálových účastí, ako aj ich dopad na rizikovú zložku portfólia.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261952419

Posledná jednotková cena (k 4.6.2020)

33.0100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,32 % 2,01 % 16,55 % 10,41 % 5,31 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.