Navigácia

FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov a do podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch. Výnosy sú prevažne motivované pozíciou výnosovej krivky, alokáciou aktív, sektorovou alokáciou a výberom cenného papiera. Alokáciou podnikových dlhopisov sa kladie dôraz na výber emitenta zdola nahor, využitím rozsiahlej firemnej prieskumnej kapacity, a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru výnosov. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261947682

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

17.5400 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,63 % 3,06 % 9,05 % 4,88 % 3,20 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF