Navigácia

FF - Asia Focus Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Pán Dhananjay využíva základný prístup výberu akcií „zdola nahor“, pričom sa zameriava na rozpoznanie vysokokvalitných spoločností s trvalými vyhliadkami rastu, ktoré sú obchodované s atraktívnym zhodnotením. Snaží sa identifikovať spoločnosti, ktoré môžu generovať vysoké výnosy, po nejakú dobu si ich udržať a reinvestovať ich späť s atraktívnou mieru návratnosti. Dáva prednosť spoločnostiam so silnými strednodobými výhľadmi, ktoré zostali trhom nepovšimnuté. Favorizuje predovšetkým akcie s hodnoteniami, ktoré sa nespájajú so strednodobými až dlhodobými základmi z dôvodu krátkodobých trhových záujmov. Takisto uprednostňuje cyklické akcie, ktoré sú obchodované pri nižšom hodnotení ako je ich historický priemer, kde sa ich základy začínajú zlepšovať. Pán Dhananjay kladie dôraz na riadenie a správu spoločnosti a riadenie kvality, keďže to je obzvlášť dôležité v niektorých rozvíjajúcich sa trhoch Ázie, kde je potrebné sledovať štandardy riadenia a správy podnikov a orientovanie vedenia spoločnosti na záujmy menšinových akcionárov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Asia Focus Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261946445

Posledná jednotková cena (k 4.6.2020)

28.4800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
6,91 % -3,16 % 4,88 % 5,43 % 5,05 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.