Navigácia

FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície pozostávajúcu z kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a kurzového zisku investovaním predovšetkým do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou a do dlhových obligácií vydaných vládou, emitentmi blízkymi vláde alebo korporátnymi emitentmi kdekoľvek vo svete. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s investičným stupňom alebo bez investičného stupňa. Fond môže takisto využívať rôzne menové a iné transakcie s derivátmi.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0260870661

Posledná jednotková cena (k 21.1.2019)

27.0000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,66 % 5,26 % 6,80 % 3,90 % 4,64 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU