Fond tretej strany | J&T BANKA
Navigácia

FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do kótovaných majetkových cenných papierov od emitentov, ktoré vykonávajú svoje hlavné aktivity v krajinách východnej Európy a nových nezávislých štátov, t.j. krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli súčasťou alebo pod vplyvom bývalého Sovietskeho zväzu.
Spoločnosť Franklin Templeton Investment Funds SICAV
Názov fondu FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Dáta nie sú k dispozícii
ISIN LU0078277505
Posledná jednotková cena (k 9.8.2022) 20.8700 EUR
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Základný investor, Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch <5 
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Výkonnosť fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky p.a. 5 rokov p.a.
0,00 % -30,13 % -30,01 % -4,59 % -2,44 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.