Navigácia

Raiffeisen - Russland - Aktien (R)

Informácie o fonde

Popis fondu
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách. Fond investuje prevažnedo akcií alebo akciám rovnocenných cenných papierov podnikov, ktorých sídlo alebo ťažisko činnosti sa nachádza v Rusku. Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, okrem iného aj do dlhopisov a nástrojov peňažnéhotrhu emitovaných štátmi, nadnárodnými emitentmi a/alebo podnikmi, do podielov v investičných fondoch, ako aj do bežných a vypovedateľných vkladov.Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom.Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať prevažne do derivátových nástrojov a zároveň môže používať derivátovénástroje na zaistenie.V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.09. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípadevšetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov.Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej bankeza príslušnú výplatnú cenu.Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 10 rokov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen - Russland - Aktien (R) Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

AT0000A07FS1

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

89.4200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-9,53 % -14,17 % -5,21 % 0,92 % 5,13 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF