Navigácia

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R)

Informácie o fonde

Popis fondu
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách. Fond investuje prevažnedo akcií a akciám rovnocenných cenných papierov podnikov, ktorých sídlo alebo ťažisko činnosti sa nachádza v rýchlo sarozvíjajúcich krajinách Európy (vrátane Ruska). Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, do dlhopisov a nástrojovpeňažného trhu emitovaných štátmi, nadnárodnými emitentmi a/alebo podnikmi, do podielov v investičných fondoch, ako aj do vkladov. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom.Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať prevažne do derivátových nástrojov a zároveň môže používať derivátovénástroje na zaistenie.V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 01.04. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípadevšetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov.Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej bankeza príslušnú výplatnú cenu.Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 10 rokov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

AT0000785241

Posledná jednotková cena (k 14.12.2019)

326.1500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,69 % 8,47 % 20,81 % 7,14 % 6,70 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF