Navigácia

Raiffeisen - Energie - Aktien (R)

Informácie o fonde

Popis fondu
Raiffeisen-Energie-Aktien je akciový fond. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách a investuje prevažne (min. 51 %majetku fondu) do akcií a akciám rovnocenných cenných papierov podnikov z odvetví ropného a plynárenského priemyslu, energetických zariadení a služieb,dodávateľov elektriny a plynu, ako aj z ďalších odvetví energetiky. Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, okrem iného aj dodlhopisov a nástrojov peňažného trhu emitovaných štátmi, podnikmi alebo nadnárodnými emitentmi, do podielov v investičných fondoch, ako aj do bežnýcha vypovedateľných vkladov. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom.Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať prevažne (vzhľadom na s tým spojené riziko) do derivátových nástrojov a zároveň môže používať derivátovénástroje na zaistenie.Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 10 rokov.
Spoločnosť Raiffeisen KAG
Názov fondu Raiffeisen - Energie - Aktien (R)
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Dáta nie sú k dispozícii
ISIN AT0000688684
Posledná jednotková cena (k 20.10.2021) 124.4100 EUR
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch >5 
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Výkonnosť fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky p.a. 5 rokov p.a.
11,43 % 14,94 % 54,11 % -2,69 % 0,14 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.