Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24

SAZKA Group a.s. vydáva korunové dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,20 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 10 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 6 mld. CZK s možnosťou navýšenia na 6 mld. CZK. Dlhopisy sú splatné v roku 2024, emitent má možnosť dlhopisy aj čiastočne splatiť, najskôr však po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť SAZKA Group, a.s., založená s cieľom držania, financovania a správy podielov v lotériových a herných spoločnostiach Skupiny. Emitenta vlastní spoločnosť KKCG AG, nepriamo ovládaná pánom Karlom Komárkom.

Skupina SAZKA Group je jednou z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Je jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA a.s., má významné podiely v gréckej dominantnej lotériovej spoločnosti OPAP s pôsobnosťou aj na Cypre a tiež viac ako 38 % podiel v spoločnosti CASAG, ovládajúcej spoločnosť Österreichische Lotterien. Na talianskom trhu je Skupina zastúpená 32,5 % podielom na LOTTOITALIA.

 

Základné údaje

Názov emisie SAZKA GR. 5,20/24
Mena emisie CZK
Dátum emisie 23. 9. 2019
Upisovacia lehota 15. 8. 2020
Celkový objem emise 6 000 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,20 % p. a.
Výplata kupónu polročne, vždy 23. 3. a 23. 9.
Dátum splatnosti 23. 9. 2024
ISIN CZ0003522930
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - infolist PDF