Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTSEC 4,60/2024

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC vydáva štvorročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,60 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 100 000 000 EUR. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 1 roka od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (Emitent) je cyperská spoločnosť, ktorej majoritným akcionárom je J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) vlastniaca 99,813 % akcií Emitenta. JTPEG sa zameriava na investovanie do spoločností a projektov v oblasti energetiky a priemyslu, realít, médií a športu, cestovného ruchu, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva či vedy a výskumu.

Základné údaje

Názov emisie JTSEC 4,60/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 6. 3. 2020
Upisovacia lehota do 19. 2. 2021
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,60 % p. a.
Výplata kupónu polročne (vždy k 6. 3. a k 6. 9.)
Dátum splatnosti 6. 3. 2024
ISIN SK4000016846
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - infolist PDF