Navigácia

JTEF VII 2025

Dlhopisy emituje J&T; ENERGY FINANCING EUR VII, a. s., spoločnosť, kto-rej 100% akcionárom je cyperská spoločnosť J&T; ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív. Hlavnou činnosťou Emitenta je umies-tniť na trh dlhopisy a následne poskytovať financovanie vo forme úve-rov, pôžičiek alebo inou formou financovania svojmu hlavnému akcio-nárovi.

Základné údaje

Názov emisie JTEF VII 2025
Mena emisie EUR
Dátum emisie 1. 8. 2019
Upisovacia lehota od 11. 7. 2019 do 3. 7. 2020
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 74,20 % nominálnej hodnoty dlhopisu
Úročenie 5,10 % p. a.
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 1. 8. 2025
ISIN SK4000015673
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF VII 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - Infolist PDF