Dlhopisy JREF IV 2028 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JREF IV 2028

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing 4, s. r. o., ktorá je zo 100 % vlastnená materskou spoločnosťou  J&T REAL ESTATE HOLDING PLC. JTRE Financing 4, s. r. o. emituje dlhopisový program so zero bondami. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, odhadovaná celková nominálna hodnota emisie je 35 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2028. Dlhopisy sú obchodované na Burze cenných papierov Bratislava.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Projekt Klingerka II Projekt bude realizovaný na rozlohe 20 030 m2. V rámci projektu budú postavené byty, apartmány a ateliéry. Taktiež bude projekt zahŕňať detské centrum, kancelárske priestory na predaj a maloobchodné priestory. V projekte sa počíta s 20 dobíjacími stanicami pre elektromobily, napojením na mestské cyklotrasy a nadštandardným vybavením pre cyklistov. Napr. minimálne 78 zabezpečených cyklostojanov a skrinky pre zamestnancov prichádzajúcich do práce na bicykli. K dispozícii bude aj servisná stanica pre údržbu bicyklov a možnosť dobíjania e-bicyklov a e-skútrov. V exteriéri budú zabezpečené cyklostojany pre verejnosť.

Základné údaje

Názov emisie JREF IV 2028
Mena emisie EUR
Dátum emisie 23. 11. 2022
Upisovacia lehota od 3. 11. 2022 do 20. 10. 2023
Celkový objem emisie 35 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 70,270 %
Úročenie Zero bond
Výplata kupónu Zero bond, výnos do splatnosti
Dátum splatnosti 30. 6. 2028
ISIN SK4000022141
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JREF IV 2028 - infolist PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - základný prospekt PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - prezentácia emitenta PDF