Navigácia

Dlhopisy J&T Finance Group V 5,25 %/2018

Štvorročná emisia dlhopisov v celkovom objeme 150 miliónov EUR a v nominálnej hodnote 1 000 EUR je splatná
12. 12. 2018. Úrok vo výške 5,25 % p. a. je vyplácaný prostredníctvom J&T Banky polročne, vždy v júni a v decembri.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T Global Finance V., s. r. o. (Emitent) je založená podľa slovenského práva a patrí do skupiny J&T Finance Group SE. Prevažujúcim predmetom činnosti Emitenta je poskytovanie pôžičiek spoločnostiam v Skupine J&T alebo tretím osobám. 

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankového holdingu a zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, so správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, s investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Česka, Slovenska, Ruskej federácie a od roku 2014 tiež v Chorvátsku.

Významné postavenie v Skupine zaujímajú J&T Banka, a. s., a Poštová banka, a. s. J&T Banka, a. s., je popredná privátna banka na Slovensku a v Česku a jej zisk v roku 2013 predstavoval 1,069 miliardy korún. Poštová banka, a. s., má najväčšiu predajnú sieť na Slovensku a patrí tam k najsilnejším retailovým bankám. Zisk Poštovej banky, a. s., koncom roku 2013 dosiahol 70 mil. EUR.

Základné údaje

Názov JTFG V 5,25 %/18
Emitent J&T Global Finance V, s.r.o.
Administrátor J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie J&T IB and Capital Markets, a.s.
Mena emisie EUR
Celkový objem emisie 150 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 % + AÚV
Úrok 5,25 % p. a.
Výplata kupónu polročne, vždy 12. 6. a 12. 12.
Dátum splatnosti 12. 12. 2018
ISIN SK4120010372
Forma cenného papiera na doručiteľa
Podoba cenného papiera: zaknihované
Kotácia BCPB
Dátum emisie: 12. 12. 2014

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – infolist PDF
Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu JTFG V 5,25_18 PDF