Dlhopis JTFG XII 3,75/2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopis JTFG XII 3,75/2025

J&T Global Finance XII, s.r.o. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,75 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 25 mil. EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T Global Finance XII, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Emitent bol založený s cieľom vydať dlhopisy a je plne ovládaný JTFG SE, ktorá je zároveň v úlohe Ručiteľa emisie a má nasledujúcu vlastnícku štruktúru: 45,05 % vlastnený Jozefom Tkáčom, 45,05 % Ivanom Jakabovič a 9,9 % Skupinou CITIC.

Skupina JTFG má povahu bankového holdingu a zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom, zabezpečovaním obchodov na finančných trhoch a projektovým financovaním.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis Dlhopis JTFG XII 3,75/2025
Mena emisie EUR
Dátum emisie 30. júla 2021
Upisovacia lehota od 7. júla 2021 do 27. júna 2022
Celkový objem emisie 25 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Výnos do splatnosti pri emisii  3,75 %
Výplata kupónu polročne, vždy 30. júla a 30. januára.
Dátum splatnosti 30. júla 2025
ISIN SK4000019386
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - infolist PDF