Navigácia

365.IS - Dlhopisový dlhodobý fond o. p. f.

Otvorený dlhopisový podielový fond

Základné informácie

Charakteristika

Dlhopisový fond o.p.f. je určený pre konzervatívneho investora hľadajúceho bezpečie nízko-rizikovej investície. Vhodné riešenie však predstavuje aj pre tých, ktorí chcú ochrániť svoj majetok v čase výrazných turbulencií na akciových trhoch. Fond je zameraný na aktívny výber kvalitných dlhopisov s vysokým ratingovým hodnotením. Orientuje sa na cenné papiere, prevažne štátne dlhopisy vyspelých krajín a zameriava sa na medzinárodné dlhopisové trhy, pričom dlhopisy vo fonde sú denominované prevažne v EUR, USD, ci JPY.

Základné údaje k 20.10.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu Otvorený dlhopisový podielový fond
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Dátum začiatku činnosti 1.1.2019
Min. vstupná investícia 500 EUR
Poplatok za správu 1,38%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz týždenne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF