Realitný plus o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

365.IS - Realitný plus o.p.f

otvorený špeciálny fond nehnuteľností

Základné informácie

Charakteristika

Realitný plus o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností určený pre dynamických klientov, ktorí majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície.Fond sa v súčasnosti orientuje na lukratívne realitné projekty na Slovensku, so zámerom investovať v budúcnosti aj v zahraničí. Investície zahŕňajú kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem, renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a iné investície úzko prepojené s realitným trhom.

Základné údaje k 30.4.2022

Min. investičný horizont (IH) 4 roky
Typ fondu otvorený špeciálny fond nehnuteľností
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Vladimír Salkovič
Dátum začiatku činnosti 2.10.2017
Vlastný kapitál celkovo 164 708 023,68 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,0108 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,07 %
Min. vstupná investícia 5000 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za mesiac
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 4
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF