Akciový globálny o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a.s. | J&T BANKA
Navigácia

365.IS - Akciový globálny o. p. f.

Otvorený zmiešaný podielový fond

Základné informácie

Charakteristika

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Globálny o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Podiel akciových investícií tvorí viac ako 67% majetku.

Základné údaje k 3.7.2022

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu Otvorený zmiešaný podielový fond
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Dátum začiatku činnosti 1.1.2016
Min. vstupná investícia 500 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz týždenne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF