Navigácia

PPSS - Globálny fond

Otvorený zmiešaný podielový fond

Základné informácie

Charakteristika

Zameraním investičnej politiky podielového fondu USA TOP Fond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä  akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Akciové a dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. 

Základné údaje k 20.4.2021

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu Otvorený zmiešaný podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Dátum začiatku činnosti 1.1.2016
Min. vstupná investícia 30 000 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz týždenně
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Spôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF