Konzervatívny flexibilný fond – 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

365.IS - Konzervatívny flexibilný fond

Špeciálny podielový fond cenných papierov

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do  dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií  a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu. Strategická alokácia fondu nie je určená.

Základné údaje k 22.5.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu Špeciálny podielový fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Dátum začiatku činnosti 1.1.2014
Min. vstupná investícia 150 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz týždenne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF