Realitný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

365.IS - Realitný o.p.f.

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

Základné informácie

Charakteristika

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Základné údaje k 3.7.2022

Min. investičný horizont (IH) 2 roky
Typ fondu Špeciálny podielový fond nehnuteľností
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Dátum začiatku činnosti 1.1.2007
Min. vstupná investícia 165 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz mesačne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 2
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF