Navigácia

PPSS - Náš prvý realitný o.p.f.

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

Základné informácie

Charakteristika

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Základné údaje k 21.9.2020

Min. investičný horizont (IH) 2 roky
Typ fondu Špeciálny podielový fond nehnuteľností
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Dátum začiatku činnosti 1.1.2007
Min. vstupná investícia 165 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz mesačne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF