Navigácia

PPSS - EUROFOND o.p.f.

Otvorený zmiešaný podielový fond

Základné informácie

Charakteristika

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Eurofond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové a akciové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené.

Základné údaje k 21.9.2020

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu Otvorený zmiešaný podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Dátum začiatku činnosti 1.1.1999
Min. vstupná investícia 165 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz týždenně

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF