Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.1.2021

Zastúpenie v %
Akcie 31,36 %
Dlhopisy 63,89 %
Komodity 0 %
Ostatné 4,75 %

Výkonnosť fondu k dátumu 25.2.2021

1 mesiac 0,10 %
3 mesiace 3,98 %
6 mesiacov 3,45 %
1 rok 3,09 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,88 %
k min. IH (p.a.) 5,27 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.1.2021

Vo fonde sme počas mesiaca uskutočnili dve transakcie s majetkom fondu, a to síce nákup dlhopisu JTENER 0,00 01/08/2025, a nákup fondu Metatron Long-Term Equity, čím sme rozinvestovávali voľnú hotovosť fondu. Navýšila sa tým akciová i dlhopisová zložka majetku. Fond sa zhodnotil v januári o 1,21%. Počas mesiaca dosiahol nové historické maximum ceny jedného podielu. 64% hodnoty majetku tvorili dlhopisové investície, kým akciové 31,4%. Až 98,2% majetku bolo denominovaných v EUR, zatiaľ čo zvyšok tvorila CZK. Priemerný výnos do splatnosti majetku fondu bol na úrovni 3,11%, priemerná citlivosť majetku fondu na pohyb úrokových sadzieb bola na úrovni 1,86 a priemerná splatnosť 2 roky. Svetové akciové trhy počas januára mierne poklesli, v prípade USA to bol mierny pokles z nových historických maxím indexov. V zásade trhy mierne reagovali na pohyb trhových úrokových sadzieb nahor v očakávaní nárastu inflácie po odznení kovidu a znovuotvorení ekonomík po vakcinácii obyvateľstva. Masívna podpora centrálnych bank záplavou likvidity a fiškálna podpora vlád, najmä v USA, dávajú napriek vyššej očakávanej inflácii pozitívny výhľad pre rizikové aktíva. Zároveň Fed ubezpečoval trhy, že tak rýchlo s podporou neprestane a nemá momentálne v pláne ani znižovať tempo nákupu dlhopisov v podobe kvantitatívneho uvoľňovania.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 25.2.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.1.2021

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 32,79 %
Metatron Long Term Equity Fund 31,36 %
JTENER 0 01/08/2025 10,73 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 6,78 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 6,34 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 25.2.2021

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 16 701 835,72 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1179 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,01 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 5
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF