J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022

Zastúpenie v %
Akcie 23,52 %
Dlhopisy 73,52 %
Ostatné 2,96 %

Výkonnosť fondu k dátumu 31.8.2022

1 mesiac 1,45 %
3 mesiace -1,79 %
6 mesiacov -3,35 %
1 rok -2,25 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 1,97 %
za min. IH (p. a.)* 3,53 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T SELECT je 5 rokov.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2022

Počas mesiaca august bolo vo fonde zrealizovaných 9 transakcií. Išlo o nákup podielového fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f., nákup dlhopisov JTEF VIII 2022 a nákup dlhopisov JTEF I 5,00/2023. Dlhopisové investície fondu tvorili 73,52 %, akciové investície fondu tvorili 23,52 %, zvyšnú časť tvorila hotovosť. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol 3,48 %, durácia alebo citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb bola 1,46 a priemerná splatnosť portfólia bola 1,74 roka. Celkovo fond za mesiac august vzrástol o 1,45 %. Čo sa týka akciových trhov, tak americké aj európske akcie v mesiaci august oslabili. Na investorov negatívne pôsobilo zasadnutie centrálnych bankárov z najvýznamnejších ekonomík, kde najmä predstavitelia amerického Fedu jasne signalizovali pokračovanie dynamického zvyšovania úrokových sadzieb. Prísna menová politika tu bude s nami dlhší čas, ako sa pôvodne očakávalo, keďže hlavným cieľom centrálnych bánk je skrotenie inflácie. To vedie k poklesu cien akcií. Na európske akcie negatívne pôsobila vysoká hrozba recesie, keďže ceny elektrickej energie a plynu sa dostali priam na astronomické úrovne. Tento energetický šok bude negatívne pôsobiť na firmy aj domácnosti, lebo firmy budú nútené obmedzovať a odstavovať výrobu a domácnosti budú musieť pri vyšších výdavkoch na energie obmedzovať svoju bežnú spotrebu.

Alexander Redler
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 31.8.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2022

J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - JTIS 34,34 %
Metatron Long-Term Equity FD Class I 23,52 %
JTEF VIII 2022 9,37 %
TMR V 6,00/2026 7,73 %
JTEF VII 2025 5,86 %

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tvorcom niektorých Finančných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto Finančného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhuv aktív.

Základné údaje k 31.8.2022

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Alexander Redler
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 31 959 201,19 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1576 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 1,45 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1.50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za týždeň
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny klient, Profesionálny klient, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF