Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021

Zastúpenie v %
Akcie 32,09 %
Dlhopisy 67,25 %
Komodity 0 %
Ostatné 0,66 %

Výkonnosť fondu k dátumu 7.5.2021

1 mesiac 1,58 %
3 mesiace 2,50 %
6 mesiacov 5,60 %
1 rok 17,21 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 2,20 %
k min. IH (p.a.) 5,58 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2021

Vo fonde sme počas mesiaca realizovali tri nákupy z voľnej hotovosti vo fonde, dlhopis TMR V 6,00% /2026, fond J&T Bond, a Metatron Long Term Equity. Fond mal vďaka dlhopisovým pozíciám priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 3,33%, durácia portfólia, teda citlivosť na pohyb úrokových mier, bola na úrovni 2,03 a priemerná splatnosť portfólia bola 2,24 roka. Fond sa zhodnotil o 1,83% za apríl. Až 98,2% portfólia bolo denominovaných v EUR, kým 1,79% bolo v CZK. 32% hodnoty majetku fondu tvorili akciové investície. Akciové trhy zakončili apríl zmiešane. Kým väčšina amerických akciových indexov v USD rástla, Japonsko klesalo, a Európa sa pohybovala v kladných číslach, ale v blízkosti nuly. Približne 67% hodnoty majetku fondu tvorili dlhopisové investície. Tie mali na zhodnotenie fondu kladný vplyv. Výhľadovo očakávame, že akciové investície budú aj naďalej hlavný driver výkonnosti fondu, a že budú prispievať k jeho výkonnosti vďaka priaznivému ekonomickému prostrediu kladne.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 7.5.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.4.2021

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 32,75 %
Metatron Long Term Equity Fund 32,09 %
JTENER 0 01/08/2025 8,92 %
TMR V 6,00/2026 7,45 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 5,60 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 7.5.2021

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 20 061 838,79 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1439 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,11 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF