Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 88,25 %
Ostatné 11,75 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.6.2019

1 mesiac 0,21 %
3 mesiace 0,74 %
6 mesiacov 2,15 %
1 rok 3,92 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,66 %
k min. IH (p.a.) 4,16 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2019

Počas mesiaca máj sme do fondu nakúpili viacero dlhopisov. Išlo o J&T Energy Financing 0% 2025, J&T Energy Financing 5% 2023, J&T Global Finance VI 3,8% 2019, J&T Real Estate Financing 0% 2025, a EMMA GAMMA 4,9% 2024, čím sme hotovosť vo fonde rozinvestovali, k finančnému vysporiadaniu posledného spomenutého dlhopisu došlo až po ocenení majetku fondu v úplnom závere mesiaca. Najväčší cenový nárast v majetku fondu zaznamenal dlhopis J&T Global Finance IX 4% 2023 a dlhopis J&T Global Finance 2019. Naopak najväčší cenový pokles zaznamenali dlhopisy J&T Energy Financing 2023 a J&T Real Estate Financing 2025. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol v termíne posledného májového ocenenia fondu na úrovni 3,29% a durácia portfólia bola 2,48, pričom priemerná splatnosť dlhopisu sa nachádzala na úrovni 2,73. 97% majetku fondu bolo zainvestované v EUR, zvyšok majetku fondu bol zainvestovaný v dlhopisoch denominovaných v CZK. Fond za mesiac máj zaznamenal nárast o 0,06%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.6.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 13,55 %
TMR sub 6 02/05/21 10,38 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 9,36 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 9,00 %
SAZFIN 4 12/12/2022 8,39 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 18.6.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 283 911 291,62 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2998 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,03 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF