J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022

Zastúpenie v %
Dlhopisy 94,72 %
Ostatné 5,28 %

Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2022

1 mesiac -0,23 %
3 mesiace -0,29 %
6 mesiacov 0,81 %
1 rok 3,56 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 4,06 %
za min. IH (p. a.)* 2,87 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T BOND EUR je 3 roky.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2022

Vo fonde sme počas mesiaca máj nevykonali žiadne transakcie. Fond za mesiac máj poklesol o -0,07%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mája na úrovni 4,89%. Priemerná citlivosť na zmenu úrokových sadzieb majetku fondu bola na úrovni 2,23 a priemerná splatnosť portfólia 2,47 roka. Až 92,11% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým necelých 8% tvorila CZK. CZK za mesiac máj oslabila o 0,35%. Dlhopisové investície tvorili 94,72% majetku fondu. zvyšok hotovosť.  Najväčší nárast na cene dlhopisu zaznamenali nasledovné tri cenné papiere - SAZKAG 3 7/8 02/15/27 s +1,61%, JTENER 0 31/05/2024 s +1,13% a RTFINT 0,00 20/12/2026 s +0,62%. Naopak, najväčší pokles si pripísali tieto tri dlhopisy v majetku fondu - JTENER 4,25 18/02/2027 s -1,27%, MNT MTR 4,75 09/12/2024 s -0,98% a Auctor 5 24/11/2025 s -0,97%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 30.6.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2022

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,21 %
TMR V 6,00/2026 7,72 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,14 %
JTENER 4,25 18/02/2027 6,86 %
JTENER 0 01/08/2025 5,96 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 30.6.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 356 703 114,11 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,4186 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,13 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF