Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 99,74 %
Ostatné 0,26 %

Výkonnosť fondu k dátumu 6.7.2020

1 mesiac 0,67 %
3 mesiace 9,10 %
6 mesiacov -0,50 %
1 rok 1,19 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,14 %
k min. IH (p.a.) 2,82 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2020

Fond pokračoval aj v máji v postupnom raste nahor. Za mesiac si pripísal 2,31% na výkonnosti. Vo fonde sme počas mesiaca nerobili žiadne transakcie. Hotovosť sa nachádzala na minime, nebolo nutné do portfólia nakupovať ďalšie cenné papiere. Výnos do splatnosti portfólia bola na úrovni 5,5%, pri priemernej splatnosti 3 roky, a citlivosti na pohyb úrokových mier (durácii) 2,73. V rámci pohybu cien dlhopisov vo fonde, najväčší nárast zaznamenal dlhopis JTEF X 5,10% 06/02/2026 s nárastom 12,6%, nasledovaný dlhopisom JTEF IX 5,20% 2026, ktorý vzrástol na cene tiež o 12,6%, a tiež ešte dlhopis JT ENER 0 01/08/2025 s nárastom 10,6%. Naopak, najväčší pokles zaznamenali dlhopisy JTREFN 0 20/12/24 Corp s poklesom o 2,52%, EUROVEA 4,5 09/07/22 s poklesom o -1%. Predpokladáme, že cenné papiere v portfóliu budú i naďalej ťahať fond postupne nahor, tak ako sme avizovali aj v predošlých komentároch.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 6.7.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,40 %
TMR sub 6 02/05/21 9,30 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,91 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,79 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,19 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 6.7.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 312 653 155,22 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3181 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,15 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF