Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.7.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 92,47 %
Ostatné 7,53 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.8.2019

1 mesiac -0,38 %
3 mesiace 0,16 %
6 mesiacov 0,67 %
1 rok 3,38 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,50 %
k min. IH (p.a.) 3,40 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.7.2019

Počas mesiaca sme vo fonde nakúpili dlhopis JT Energy 0% 2025 a mierne znížili pozíciu v JT Energy financing 2023. Najväčší cenový nárast spomedzi pozícií v portfóliu fondu zaznamenal dlhopis JT Energy financing 4,6% 2022, konkrétne o +0,74%. Naopak, najväčší pokles na cene zaznamenal bezkupónový dlhopis JT Energy 0% 2025. Výnos do splatnosti portfólia bol koncom mesiaca na úrovni 3,53%. Durácia portfólia 2,55 a priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 2,82 roka. 97,4% fondu bolo zainvestovaných v eurách, zvyšok tvorila CZK. Hotovosť koncom mesiaca len mierne presahovala úroveň 5% likviditnej rezervy, keď 92,5% fondu bolo rozinvestovaných, a 7,5% bolo v hotovosti. Cena podielu fondu vzrástla za mesiac júl o +0,14%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.8.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.7.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 12,78 %
TMR sub 6 02/05/21 9,79 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,81 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,54 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,89 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 22.8.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 297 536 826,42 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2983 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,29 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF