Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.3.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 89,58 %
Ostatné 10,42 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.4.2019

1 mesiac -0,06 %
3 mesiace 0,32 %
6 mesiacov 1,79 %
1 rok 4,06 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,65 %
k min. IH (p.a.) 4,08 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.3.2019

Počas mesiaca marec sme do portfólia fondu nakúpili za voľnú hotovosť dva dlhopisy – J&T Global Finance VI s kupónom 3,8% a splatnosťou koncom októbra 2019, a tiež dlhopis EPH Financing s kupónom 3,5% a splatnosťou v auguste 2020. Najväčší prírastok na cene dlhopisu v portfóliu sme zaznamenali na TMR 4,4% 2024 a EMMA GAMMA finance 2022. Uvedené dlhopisy vzrástli o 0,48% a 0,42%. Naopak, najväčší pokles zaznamenal dlhopis SAZKA Group Financing 4% 2022, ktorý klesol o 1,9%, a tiež dlhopis JOJ House 5,3% 2023 s poklesom -0,95%. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca 3,5% pri durácii 2,65 a priemernej splatnosti portfólia 2,93 roka. Všetky investície vo fonde boli denominované v EUR. Voľnú hotovosť vo fonde budeme počas nasledujúceho obdobia ďalej alokovať do dlhopisov, aby sme dosiahli čo najväčší výnos portfólia, s prihliadnutím na zachovanie potrebnej likvidity v portfóliu. Fond si za mesiac marec odpísal z výkonnosti -0,06%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.4.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.3.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 15,08 %
TMR sub 6 02/05/21 11,40 %
cash EUR 10,42 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,29 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 9,96 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 22.4.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 264 309 163,67 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2894 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,16 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF