Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.9.2020

1 mesiac 0,25 %
3 mesiace 0,95 %
6 mesiacov 2,70 %
1 rok 1,31 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,11 %
k min. IH (p.a.) 2,88 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2020

Vo fonde sme počas mesiaca august vykonali niekoľko transakcií s dlhopisovými pozíciami. Nakupovali sme dlhopis SAZFIN 4% 12/12/2022, a znižovali pozície v J&T ENERGY FINANCING 5,25 06/02/2025, J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023, a JTENER 5,10 06/02/2026.
Z hľadiska najväčších pohybov aktív vo fonde, najvyšší nárast zaznamenal dlhopis JTSECS 4.6 06/03/2024 Corp s +1,47%, JTENER 0 01/08/2025 s +1,24% a Immofinanz 23/07/2023 s +1,15%, kým najviac poklesli na cene dlhopisy REPRFI 5,3 16/12/2026 o -0,98%, JTEF X 5,10 06/02/2026 o -0,97% a JOJHOU 5,3 07/08/2023 o -0,47%. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 4,99%, priemerná splatnosť portfólia bola 3,05 roka a priemerná citlivosť na pohyb úrokových sadzieb portfólia bola 2,77. Necelých 95% majetku fondu bolo zainvestovaných v cenných papieroch denominovaných v EUR, zvyšok tvorila CZK. Fond si celkovo za mesiac august pripísal +0,28%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.9.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 11,31 %
TMR sub 6 02/05/21 9,97 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,62 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,14 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,92 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 20.9.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 302 626 278,86 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3264 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,04 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF