Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.10.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 25.11.2020

1 mesiac 0,65 %
3 mesiace 0,67 %
6 mesiacov 3,57 %
1 rok 1,30 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,07 %
k min. IH (p.a.) 2,69 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.10.2020

Počas mesiaca október sme vo fonde uskutočnili len jednu kozmetickú transakciu v podobe predaja časti pozície v dlhopise JTENER 0 31/05/2024. Fond za mesiac október zaznamenal nárast o 0,24%. Najväčší cenový nárast zaznamenal dlhopis JTREFN 0 20/12/24 Corp, konkrétne o 2,05%. Nasledoval ho dlhopis JTENER 0 31/05/2024 s 1,3% a JOJHOU 0,00 07/12/2021 s 1,11%. Naopak najväčší pokles mali dlhopisy EURFIN 0,00 02/09/2025 s -2,11%, JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -1,47%, a JTREFI 0,00 31/10/2025 s -1,27%. Na konci mesiaca malo portfólio fondu priemerný výnos do splatnosti 5,2%, priemernú duráciu, teda citlivosť na pohyb úrokových mier 2,67, a priemernú dobu do splatnosti 2,93 roka. Takmer 95% portfólia bolo denominovaných v EUR, zvyšok v CZK.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 25.11.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.10.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 11,28 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,52 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,50 %
JTENER 0 01/08/2025 6,48 %
EMMGAM 4,9 29/05/2024 6,05 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 25.11.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 298 396 483,94 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3327 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,16 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 3
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF