Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.1.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 92,14 %
Ostatné 7,86 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.2.2019

1 mesiac 0,46 %
3 mesiace 1,43 %
6 mesiacov 2,42 %
1 rok 4,26 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,76 %
k min. IH (p.a.) 4,34 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.1.2019

Fond si v januári na zhodnotení pripísal 0,43%. Najviac medzimesačne vzrástla cena dlhopisu TMR 2024 (+1,98%), a tiež dlhopisu Eurovea 2022 (+1,89%), kým najväčší pokles zaznamenala cena dlhopisu EPH Holding 2020 (-1,52%) a dlhopisu ESIN Group 2021 (-1%). Počas mesiaca sme v portfóliu dokupovali z voľnej hotovosti dlhopis J&T Global Finance 2023. Aktuálne zloženie portfólia je z 92,14% zainvestované v dlhopisoch a hotovosť je zastúpená 7,86%. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci januára 3,62% a priemerná durácia portfólia 2,86. Najväčšie zastúpenie majú dlhopisy so splatnosťou o 4 až 5 rokov, priemerná splatnosť portfólia je 3,18 roka.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.2.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.1.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 16,23 %
TMR sub 6 02/05/21 12,85 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 11,12 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 11,11 %
cash EUR 7,86 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 18.2.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 241 014 011,21 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2868 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,27 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF