Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,49 %
Ostatné 4,51 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.10.2019

1 mesiac 0,29 %
3 mesiace 0,76 %
6 mesiacov 1,84 %
1 rok 3,66 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,57 %
k min. IH (p.a.) 3,71 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2019

Počas mesiaca september sme vo fonde za voľnú hotovosť nakúpili bezkupónový dlhopis J&T Energy Finance so splatnosťou v roku 2022. Hotovosť na konci mesiaca bola na úrovni pod 5% z majetku fondu. Výnos do splatnosti portfólia dosahoval 3,75%, kým citlivosť na pohyb úrokových sadzieb – teda durácia fondu bola 2,67. Priemerná splatnosť portfólia bola v posledný deň mesiaca na hodnote 2,91 roka. Čo sa týka pohybu cien dlhopisov v portfóliu fondu, najväčší nárast zaznamenal dlhopis JOJ House Media 0% 2021, ktorý narástol o 1,43%. Nasledovaný bol dlhopisom J&T Energy Financing 5% so splatnosťou v roku 2023, ktorý vzrástol o 1,06%. Naopak, najväčší pokles ceny zaznamenal dlhopis J&T Real Estate Financing 0% so splatnosťou v roku 2025, konkrétne o 1,34%. Druhý najväčší pokles zaznamenal dlhopis EMMA GAMMA Finance, ktorý v septembri klesol o 0,98%. Celkovo sa fond za september dokázal vzrásť o +0,30%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.10.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 11,46 %
TMR sub 6 02/05/21 9,76 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,24 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,21 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,78 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 22.10.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 310 110 219,27 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3131 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,32 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF