Povolenie odkladu splácania úverov

Vážený Klient,


v súvislosti s aktuálnou situáciou a na základe novej právnej úpravy Banka poskytuje možnosť povolenia odkladu splácania úverov. Táto možnosť sa týka spotrebiteľov, ale tiež aj malých podnikateľov a iných podnikateľov – fyzických osôb.

Za týmto účelom Banka pripravila formuláre na podanie žiadosti o odklad splátok spolu s informáciami o procese a podmienkach povolenia odkladu, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Banky. O povolenie odkladu splátok je už možné požiadať. V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár zverejnený na webovej stránke Banky.

Bližšie informácie a formulár žiadosti o odklad splátok je potrebné zvoliť v závislosti od toho, či o povolenie odkladu splátok žiada Klient, ktorý je spotrebiteľ alebo Klient, ktorý je malý podnikateľ či podnikateľ – fyzická osoba.

Koho sa povolenie odkladu splátok týka

O povolenie odkladu splátok môže Banku požiadať Klient, ktorý je spotrebiteľ, voči ktorému má Banka pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve. O odklad splátok teda môže žiadať Klient, ktorý má s Bankou uzavretú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver na bývanie, hypotéka, spotrebný úver alebo ktorý má s Bankou uzavretú inú zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Musí ísť však o úver splácaný pravidelnými vopred určenými splátkami úveru. Odklad splácania sa týka spotrebiteľských zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Klient môže Banku požiadať o odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.

Na akom základe k odkladu splátok dôjde

Odklad splátok Banka povoľuje na základe žiadosti Klienta o odklad splátok. Formulár tejto žiadosti je zverejnený na webovej stránke Banky. Ak bude odklad splátok povolený, dôjde tým k zmene uzavretej spotrebiteľskej zmluvy. Nie je teda potrebné uzatvárať dodatok k spotrebiteľskej zmluve.

Kto môže žiadosť podať a kedy tak môže urobiť

Žiadosť o odklad splátok úveru môže podať Klient, ktorý je dlžníkom, prípadne ručiteľom dlžníka, a to kedykoľvek počas obdobia pandémie, najviac však jedenkrát. Ak má Klient viacero úverov, pri ktorých chce odložiť splátky, je potrebné podať žiadosť zvlášť pre každý z nich.

Akým spôsobom možno žiadosť podať

Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, teda napríklad elektronickou poštou, či telefonicky. S odkazom na súčasnú situáciu však Banka prednostne odporúča podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, teda nie fyzicky v prevádzke Banky.

Na podanie žiadosti je potrebné využiť vzor formulára zverejnený na webovej stránke Banky a vyplniť v ňom všetky vyžadované údaje. Ak žiadosť o odklad splátok bude spĺňať všetky zákonné podmienky, odklad splátok bude Klientovi povolený.

Banka nie je povinná povoliť Klientovi odklad splátok, ak:

  • je Klient v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
  • bol Klient k 29.02.2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom Bankou,
  • je Klient ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania,
  • žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo žiadosť o odklad splátok neobsahuje predpísané náležitosti.

Na aké obdobie možno povoliť odklad splátok úveru a dokedy odklad trvá

Na celé obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré však nemôže byť dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Klient teda môže Banku požiadať aj o odklad splátok na menej ako deväť mesiacov, podľa toho, ako je to pre Klienta vyhovujúce. Ak však nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

Ak bude Klientovi odklad splátok Bankou povolený, nebráni to v tom, aby Klient úver alebo jeho časť začal splácať alebo ho predčasne splatil aj počas obdobia odkladu splátok. Ak o to má Klient záujem, postačuje to Banke oznámiť, čím sa odklad splátok ukončí. Toto oznámenie musí obsahovať aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorú sa odklad splátok vzťahoval.

Čo je klient povinný ďalej splniť

Klient je povinný podať a riadne vyplniť žiadosť podľa zverejneného formulára na webovej stránke Banky. Ak budú splnené zákonné podmienky, odklad splátok bude povolený. Banka v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok, ani podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami. Povolenie odkladu splátok nie je pre Klienta spojené so žiadnymi poplatkami.

Čo má klient o povolení odkladu splácania ďalej vedieť

Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania Klienta. Odklad splátok nezhoršuje kreditnú kvalitu Klienta. Splátka, ktorej splatnosť bola odložená, nebude považovaná za omeškanú.

Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr. Úver Klienta sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok. Ak však Klient prejaví záujem o iný spôsob úhrady zmluvného úroku za obdobie odkladu splátok, môže sa v tomto smere s Bankou dohodnúť na odlišnom spôsobe splatenia týchto úrokov. Všetky informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o celkovej výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu poskytne Banka Klientovi do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok.

V prípade povolenia odkladu splátok Banka nebude od Klienta žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok. To neplatí pri zosplatnení úveru z dôvodov, ktoré nesúvisia s odkladom splátok a vyplývajú z ustanovení spotrebiteľskej zmluvy.

Ak bol Klientovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie týchto príspevkov sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. Odklad splátok pri úvere na bývanie nebude mať vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru.

Ak spolu so splátkou úveru Klient uhrádza aj platbu za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť platiť trvá, poskytne mu Banka aj informáciu o spôsobe a výške tejto platby.

Kedy sa klient dozvie o tom, či bol odklad povolený

Banka sa bude žiadosť Klienta snažiť vybaviť čo možno najskôr. Nakoľko však týchto žiadostí môže byť veľa, Banka žiadosť vyhodnotí najneskôr v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti Klientom. V tejto lehote bude Klienta zároveň informovať, či odklad splátok Klientovi povolila alebo nie, prípadne o tom, že žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť.

Názov dokumentu Formát
Formulár - spotrebiteľ DOCX

Koho sa povolenie odkladu splátok týka

O povolenie odkladu splácania úveru môže Banku požiadať Klient, ktorý je malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má Banka pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve. Za malého podnikateľa sa považuje podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur. Možnosť odkladu splácania úveru sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty. Odklad splácania úveru sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. 

Klient môže Banku požiadať o odloženie splátok istiny úveru, odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo o odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo.

Na akom základe k odkladu splátok dôjde

Odklad splácania úveru Banka povoľuje na základe žiadosti Klienta o odklad splácania úveru. Formulár tejto žiadosti je zverejnený na webovej stránke Banky. Ak Banka odklad splácania úveru povolí, dôjde tým k zmene uzavretej zmluvy o úvere. Nie je teda potrebné uzatvárať dodatok k zmluve.

Kto môže žiadosť podať a kedy tak môže urobiť

Žiadosť o odklad môže podať Klient, ktorý je dlžník, prípadne ručiteľ dlžníka, voči ktorému má Banka pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve. Klient tak môže urobiť kedykoľvek počas obdobia pandémie, najviac však jedenkrát v tomto období. Ak má Klient viacero úverov, pri ktorých má záujem splácanie odložiť, je potrebné podať Banke žiadosť zvlášť pre každý z nich.

Akým spôsobom možno žiadosť podať

Žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva výlučne v písomnej forme a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za Klienta. S odkazom na súčasnú situáciu však Banka prednostne odporúča podať žiadosť o odklad splácania úveru v elektronickej podobe.

Na podanie žiadosti je potrebné využiť formulár zverejnený na webovej stránke Banky a vyplniť všetky v ňom vyžadované údaje. Ak žiadosť o odklad splácania úveru bude spĺňať všetky zákonné podmienky, odklad splácania úveru bude povolený.

Banka nie je povinná povoliť Klientovi odklad splátok, ak:

  • je Klient v omeškaní so splátkou úveru, , pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
  • bol Klient k 29. 02. 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom Bankou,
  • je Klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania,
  • žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje predpísané náležitosti.

Na aké obdobie možno povoliť odklad splátok úveru a dokedy odklad trvá

Na celé obdobie uvedené v žiadosti Klienta o odklad splácania úveru, ktoré však nemôže byť dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Klient teda môže požiadať aj o odklad splácania úveru na menej ako deväť mesiacov, podľa toho, ako je to pre neho vyhovujúce. Ak však nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

Ak bude Klientovi odklad splácania úveru Bankou povolený, nebráni to Klientovi v tom, aby úver alebo jeho časť začal splácať alebo ho predčasne splatil aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Ak má Klient o taký postup záujem, je potrebné, aby zaslal Banke osobitnú žiadosť o ukončenie odkladu splácania úveru. Tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.

Čo je klient povinný ďalej splniť

Klient je povinný podať a riadne vyplniť žiadosť podľa zverejneného formulára na webovej stránke Banky. Ak budú splnené zákonné podmienky, odklad splácania úveru bude povolený. Banka v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy nesmie od Klienta vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, ani podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami. Povolenie odkladu splácania úveru nie je pre Klienta spojené so žiadnymi poplatkami.

Čo má klient o povolení odkladu splácania ďalej vedieť

Povolením odkladu splácania úveru nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania Klienta. Odklad splácania úveru nezhoršuje kreditnú kvalitu Klienta. Splátka, ktorej splatnosť bola odložená, nebude považovaná za omeškanú.

Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru Klientovi. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr. Úver Klienta sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru sa rozvrhnú do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak Klient neprejaví vo vzťahu k Banke záujem o inú úpravu usporiadania. Počas povoleného odkladu splácania úveru Banka nebude od Klienta žiadať zaplatenie celého úveru a nevyhlási jeho predčasnú splatnosť. To neplatí pri zosplatnení úveru z dôvodov, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru a vyplývajú z ustanovení zmluvy o úvere. Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie Banky, počas obdobia pandémie Banka Klienta nebude žiadať o splatenie úveru.

Ak spolu so splátkou úveru Klient uhrádza aj platbu za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere a ak povinnosť platiť trvá, Banka poskytne Klientovi aj informáciu o spôsobe a výške tejto platby.

Kedy sa klient dozvie o tom, či bol odklad povolený

Banka sa bude žiadosť Klienta snažiť vybaviť čo možno najskôr. Nakoľko však týchto žiadostí môže byť veľa, Banka žiadosť Klienta vyhodnotí najneskôr v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti a bude riadne vyplnená. Ak bude žiadosť Klienta neúplná, Banka bude Klienta o tom informovať, a to čo možno najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Názov dokumentu Formát
Formulár - malý podnikateľ a iný podnikateľ - fyzická osoba DOCX