Dlhopisy - otázky a odpovede | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy - otázky a odpovede

Ako spoznať dobrý dlhopis?

 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta alebo si môžem vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Dlhopisy v našej ponuke obsahujú najmä investičné nápady skupiny J&T alebo jej tradičných partnerov, dlhodobo etablovaných na trhu v stredoeurópskom regióne. Často sme pri ich vzniku a dlhodobo ich sledujeme. Pre klientov ponúkame zaujímavé investičné príležitosti v atraktívnych odvetviach ako napríklad energetika, reality, stávkovanie či médiá. Usilujeme sa o to, aby nami ponúkané dlhopisy boli obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave alebo v Prahe. Väčšina nami ponúkaných emisií má schválený prospekt národnou bankou.

Poznám spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Viem, ako dlho spoločnosť existuje, poznám jej históriu a vlastnícku štruktúru?

Pri investovaní do dlhopisov je najdôležitejším dokumentom prospekt emisie. Ďalšie dôležité informácie môžu investori získať z Obchodného registra, výročných správ a sú uvádzané aj na webových stránkach jednotlivých spoločností.

V niektorých prípadoch vydáva dlhopisy tzv. účelovo založená spoločnosť. V takom prípade je vhodné, aby sa investor zoznámil aj s informáciami o materskej spoločnosti, ktorá za takýmto emitentom stojí.

 • Rozumiem tomu, čo táto spoločnosť robí, a poznám jej produkty alebo služby?

Dlhopisy, ktoré aktívne ponúkame, sú emitované najmä veľkými hráčmi vo svojom biznise na príslušnom regionálnom trhu. Napríklad EPH (Energetický a průmyslový holding) je popredná stredoeurópska energetická skupina pôsobiaca prevažne na Slovensku, v Českej republike, v Nemecku či v Taliansku a svoje zariadenia prevádzkuje tiež v Poľsku, Maďarsku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a Írsku. Hlavnou podnikateľskou činnosťou J&T Energy Financing je financovanie investícií do energetických aktív. Spoločnosť Eurovea vlastní a spravuje rovnomenné nákupné centrum na brehu Dunaja a priľahlý hotel Sheraton. JOJ Media House je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku, do ktorej portfólia patrí aj televízia JOJ, ktorá je druhým najväčším hráčom na slovenskom televíznom trhu. Spoločnosť SAZKA je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Spoločnosť Tatry Mountain resorts zasa patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe.

 • Viem, ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?

Informácie o finančnej situácii emitenta, respektíve jeho materskej spoločnosti, sú verejne dostupné vo výročnej správe a v konsolidovanej účtovnej závierke overenej audítorom.

 • Viem, či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?

Objektívny obraz o tom, či nie je emitent nadmerne zadlžený, poskytuje účtovná závierka.

 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

Spoločnosti, ktorých dlhopisy ponúkame, doteraz nemali žiadny problém s vyplácaním veriteľov, ani čo sa týka výnosov či prípadne istiny dlhopisov.

Viem, s akým cieľom spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?

Drvivá väčšina spoločností, ktorým pomáhame s umiestňovaním emisií na trh, sú veľké firmy s dlhoročnou tradíciou a významným postavením na trhu, ako napríklad spoločnosti J&T REAL ESTATE, Energetický a průmyslový holding, Joj Media House, Sazka Group, či Best Hotel Properties.

Jednou z možností, ako aj v čase pohybu ochrániť investované prostriedky a minimálne uchovať ich kúpnu silu, je investovať práve do takýchto dlhopisov.   Napríklad Energetický a průmyslový holding (EPH) má v regióne nezameniteľné miesto, keďže je popredným stredoeurópskym energetickým holdingom a jedným z najdôležitejších strategických investorov v danom odvetí. Prostredníctvom spoločnosti SPP Infrastructure je lídrom plynárenského sektora na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z Ruska do EÚ. Je tiež najväčším dodávateľom tepla v Českej republike. Na Slovensku drží prvenstvo vo výrobe elektriny a je druhým najväčším distribútorom a dodávateľom elektriny.

V oblasti developerstva a realitného trhu sú významnými J&T Real Estate či spoločnosť Eurovea, ktorých realitné projekty patria k najlukratívnejším na Slovensku. Spoločnosť má väčšinu bytov v rozostavaných projektoch už predanú a neregistruje zmenu správania záujemcov. Navyše projekty sa predávajú dlhodobo a nie v krátkom časovom úseku, čo znamená, že ani prechodné zníženie dopytu nepredstavuje zásadný problém.

Na mediálnom trhu je jedným z lídrov spoločnosť JOJ Media House, ktorá okrem príjmov z predaja reklamného priestoru vo veľkej komerčnej televízii a viacerých rádiových staniciach profituje aj z bilbordov či citylightov.

V oblasti stávkovania zastávajú na príslušných trhoch historicky výrazné postavenie spoločnosti spadajúce pod emitentov Sazka či Emma Gamma.

Takýmto výpočtom stabilných firiem s dominantným postavením na trhu by sme mohli pokračovať emitent po emitentovi. Kto dnes vlastní dlhopis firmy, ktorá má na trhu významný podiel a je dlhodobo stabilná, môže byť teda pokojný. Ekonomický základ firmy ani dlhopisu, ktorý vydala, sa nezmenil.

 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (ide teda o refinancovanie dlhu)?

Použitie zdrojov z jednotlivých emisií emitentom je individuálne, presné informácie môže investor nájsť v prospekte dlhopisu. Peňažné prostriedky bývajú použité na financovanie bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Niektoré spoločnosti využívajú získané finančné prostriedky na realizáciu konkrétnych projektov, iné naopak aj na refinancovanie finančných záväzkov, napríklad za účelom lacnejšieho financovania. 

 • Rozumiem podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?

Plánované použitie finančných prostriedkov získaných z emisie je stručne definované v infoliste a detailné informácie nájde investor v prospekte emitenta.

 • Predpokladám, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Spolupracujeme s takými emitentmi, ktorí majú všetky predpoklady na to, aby boli  schopní vždy včas a plnej miere splácať svoje záväzky.

O fungujúcom systéme financovania spoločností prostredníctvom emisie dlhopisov a ich obchodovania na likvidnom trhu svedčí aj fakt, že niektoré spoločnosti realizovali niekoľko emisií, a to či už po ich ukončení a splatení, alebo nimi financovali nový projekt.

Mám o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať, dostatok informácií?

Podrobné informácie o spoločnosti, o jej činnosti, majetkovej štruktúre, hodnote aktív a pasív, ziskov a strát, výsledkoch hospodárenia, rizikách, použití prostriedkov, zabezpečení a iné sú zverejnené v prospekte emitenta.

 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?

To je vždy individuálne, v prípade niektorých emisií sa emitent zaväzuje dodržiavať dlhové parametre na určitej dohodnutej úrovni ako: pomer vlastného kapitálu k celkovému kapitálu, hodnotu zadlženia LTV (Loan to value) a pomer čistý dlh/EBITDA.

 • Viem, ako bude spoločnosť postupovať, ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?

V prípade spoločností, ktorých dlhopisy ponúkame, ide prevažne o veľké etablované spoločnosti, pre ktoré je emisia dlhopisov len časťou ich štruktúry financovania. Preto ak sa spoločnosti aj nepodarí získať dostatočný objem finančných prostriedkov predajom dlhopisov, má k dispozícii iné formy financovania v podobe interných aj externých zdrojov, napríklad z bánk či iných finančných inštitúcií.

 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Aj v samotnom prospekte emitenta sú uvedené auditované účtovné závierky za posledné, prípadne dve posledné účtovné obdobia a navyše (v prípade novozaložených spoločností tiež) aj priebežná účtovná závierka neoverená audítorom.

V prípade dlhopisov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu majú emitenti navyše povinnosť zverejňovať pravidelné finančné výkazy aj na príslušnej burze.

Poznám parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámil som sa s emisnými podmienkami?

Všetky základné parametre a emisné podmienky má klient k dispozícii v zverejnenom prospekte a infoliste emisie.

 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?

Väčšina emisií, ktoré ponúkame, má schválený prospekt NBS a je verejne obchodovaná na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave.

 • Rozumiem tomu, čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?

Schválenie prospektu NBS je nevyhnutným krokom, ktorý predchádza verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatiu na obchodovanie na regulovanom trhu. Prospekt cenných papierov je právny dokument, ktorý obsahuje dôležité informácie, ktoré investor potrebuje poznať predtým, ako sa rozhodne investovať do cenných papierov vydaných emitentom. Jeho cieľom je tak eliminovanie informačnej asymetrie medzi emitentom vydávajúcim cenné papiere na jednej strane a investormi na druhej strane. NBS však v žiadnom prípade nehodnotí kvalitu danej emisie či schopnosť emitenta splatiť svoje záväzky.  

 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?

Zabezpečenie emitovaných dlhopisov je značne individuálne. Niektoré emisie sú zabezpečené majetkom spoločnosti, predovšetkým nehnuteľnosťami. Iné, čo sa týka najmä nových spoločností, ktoré sú založené primárne ako nástroj na získanie financovania, tzv. SPV (special purpose vehicle) a často nevykonávajú žiadne podnikateľské aktivity, nemajú majetok a získané prostriedky distribuujú dlhovou cestou v rámci skupiny, majú ručenie a záruky materskej spoločnosti, ktorej dcéra emituje dlhopisy. V takom prípade by sa investor mal zaujímať nielen o hospodárske výsledky emitenta, ale tiež o výsledky jeho ručiteľa. 

 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?

Väčšina emisií, ktoré na Slovensku ponúkame, sú verejne obchodované na BCPB a.s., prípadne Pražskej burze (PSE) a prostredníctvom burzy je možné ich predať aj pred splatnosťou.

 • Viem, aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?

Náklady v podstate tvoria len poplatok za sprostredkovanie obchodu (nákup, predaj), ktorý v sebe zahŕňa aj poplatok burzy za zobchodovanie. Za držanie dlhopisov na investičnom účte v našej banke klienti neplatia.

 • Viem, ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?

Kapitálový výnos z kupónu je zdanený podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výplatu kupónu inkasuje majiteľ slovenského dlhopisu už očistenú od dane a kvôli týmto príjmom nemusí podávať daňové priznanie. Ak sa klient rozhodne držať dlhopisy až do ich splatnosti, možno relatívne ľahko spočítať výnos celej investície.

 • Je pre mňa výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom na mnou odhadnuté riziko?

Je na zvážení každého klienta, či je preňho dosiahnutý výnos očistený o daň dostatočne atraktívny. Naši klienti pri investovaní porovnávajú výnosy nami ponúkaných investičných riešení s ostatnými investičnými možnosťami na trhu a ich záujem preukazuje, že sú vhodnou časťou portfólia.